Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023

Năm 2023, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, phát triển; được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, ngay từ đầu năm, các cơ sở Hội CCB trực thuộc trong Khối đã đăng ký, ký kết giao ước thi đua để thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua theo kế hoạch. Trong từng cơ sở Hội đã đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên với vai trò, vị trí công tác của mình, đã tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý điều hành, tích cực đóng góp vào phong trào chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

anh tin bai

Cán bộ, hội viên Hội CCB Khối tham quan Khu Di tích lịch sử Cồn Tàu (TX Duyên Hải)

Các cơ sở Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các hoạt động phối hợp. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bình quân có 99% cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển; kế hoạch thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội CCB Khối và các Hội CCB cơ sở luôn duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức tốt hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Hội CCB Khối tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu thuộc thuộc ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu (Đường Hồ Chí Minh trên biển) là di tích quốc gia thuộc loại hình di tích lịch sử, đây là hoạt động thường xuyên của Hội nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, hội viên. Tổ chức các hoạt động xuân tình nguyện, ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam 6/12; thăm tặng 110 phần quà cho gia đình chính sách, các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 140 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, vận động cất 02 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Hiếu Trung, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tổng kinh phí các hoạt động trên 370 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn tổ chức góp vốn giúp nhau nâng cao đời sống, nhiều cơ sở Hội đạt bình quân số tiền 500.000 đồng/hội viên, trong đó có 02 đơn vị tiếp tục vận động Quỹ nội bộ Hội giúp nhau phát triển kinh tế từ 10 triệu đồng đến 40,5 triệu đồng/người/năm; tổng số vốn trong năm là trên 800 triệu đồng.

anh tin bai

Hội CCB Khối trao tặng quà cho hội viên CCB tại xã Hàm Tân (huyện Trà Cú)

Công tác tổ chức của Hội được củng cố, kiện toàn, cán bộ của Hội luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thể hiện vai trò gương mẫu. Ban Thường vụ Hội CCB Khối quyết định chuẩn y bổ sung 01 đồng chí Chủ tịch Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh; quyết định kết thúc tổ chức Hội CCB Đài Phát thanh - Truyền hình (do không còn đủ hội viên theo quy định của Điều lệ Hội); đến nay Hội có 11 tổ chức cơ sở, với 94 hội viên.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội Cựu chiến binh, trong năm 2024 các cấp Hội CCB trong Khối cùng toàn thể cán bộ, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Hội Cựu chiến binh cơ sở theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2024, đó là: tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, tạo điều kiện cho các đoàn thể thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng đô thị văn minh, cơ quan văn hóa. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Tiếp tục quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Triển khai và đăng ký thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”.

Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nghĩa tình đồng đội, công tác nhân đạo, từ thiện, động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách, hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, trở thành phong trào sâu rộng, một nét đẹp của Hội. Phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm cao cả, tình cảm của Hội Cựu chiến binh đối với Đoàn thanh niên.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Thứ tư, quan tâm chú trọng việc rà soát, nắm vững nguồn hội viên có đủ điều kiện theo Điều lệ hội quy định, trên cơ sở đó để xem xét kết nạp đối tượng vào tổ chức Hội; không ngừng làm cho tổ chức Hội ngày càng nâng cao về số, mạnh về chất. Quan tâm giới thiệu cho cấp ủy và chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng đối với những hội viên ưu tú.

Thứ năm, các cấp Hội trong Khối tập trung tổ chức các hoạt động, hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, trong quí II năm 2024.

Với nội dung, giải pháp cụ thể, hy vọng trong thời gian tới toàn thể cán bộ hội, hội viên Hội CCB trong Khối nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đề ra.

Thực hiện: Nguyễn Hữu Nghĩa 

 

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 5 375
  • Tất cả: 721492