Một số kết quả nổi bật qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

Hằng năm, căn cứ các quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đã cụ thể hóa ban hành các văn bản, hướng dẫn theo thẩm quyền và chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “ Dân vận khéo” 

Thực hiện Công văn số 769-CV/TU, ngày 13/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 695-CV/ĐUK, ngày 14/11/2023 “về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023”; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã được các cấp ủy chỉ rõ đối tượng kiểm điểm, nội dung, thời gian tổ chức kiểm điểm và các bước tiến hành kiểm điểm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trong kiểm điểm đã phát huy dân chủ, đoàn kết, trung thực, thẳng thắn chỉ ra, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu; kết quả kiểm điểm, đánh giá đã có sự chuyển biến tích cực, gắn kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân. Sau kiểm điểm, những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, các tập thể, cá nhân đã tiếp thu, hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để sửa chữa, khắc phục. 

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng được các cấp ủy cơ sở triển khai bảo đảm thống nhất, đồng bộ, theo tiêu chí, bằng những công việc có minh chứng số liệu cụ thể, có sự so sánh giữa các loại hình tổ chức cơ sở đảng tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Quá trình thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình các bước thực hiện và bám sát nội dung tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ hoàn thành và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cấp ủy theo quy định; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đã có chuyển biến tích cực, thực chất hơn.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 như sau:

(1) Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối: Có 71 tập thể cấp ủy cơ sở đã được đánh giá, xếp loại chất lượng; kết quả: Số tập thể cấp ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ là 67, bằng 94,37% (giảm 0,3% so với năm 2022, trong đó 13 tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,đạt 19,4% so với hoàn thành tốt nhiệm vụ); số tập thể cấp ủy cơ sở hoàn thành nhiệm vụ là 04, bằng 5,63% (tăng 1,63% so với năm 2022); không có tập thể cấp ủy cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ (giảm 1,33% so với năm 2022)

 (2) Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ Khối: Đến cuối năm 2023 có 83 TCCSĐ, trong đó: 81 TCCSĐ đã được đánh giá, xếp loại chất lượng; 02 TCCSĐ do mới thành lập chưa đánh giá, xếp loại chất lượng. Kết quả: Số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 76, bằng 93,83% (tăng 0,89% so với năm 2022, trong đó 15 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 19,74% so với hoàn thành tốt nhiệm vụ); số TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ là 05, bằng 6,17% (tăng 0,29% so với năm 2022); không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ (giảm 1,18% so với năm 2022)

(3) Đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Đến cuối năm 2023 có 286 chi bộ, trong đó: 282 chi bộ đã được đánh giá, xếp loại chất lượng; 04 chi bộ do mới thành lập chưa đánh giá, xếp loại chất lượng. Kết quả: Số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 274, bằng 97,16% (tăng 1,75% so với năm 2022, trong đó 54 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 19,71% so với hoàn thành tốt nhiệm vụ); số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ là 08, bằng 2,84% (giảm 1,75% so với năm 2022); không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. 

(4) Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên: Tổng số đảng viên có mặt đến thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng là 6.102 đảng viên. Trong đó, số đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng là 5.970 đồng chí, bằng 97,84%; số đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng là 132 đồng chí (do mới kết nạp dưới 06 tháng), bằng 2,16%. Kết quả: Số đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 5.888 đồng chí, bằng 98,63% (giảm 0,01% so với năm 2022, trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 847 đồng chí, đạt 14,39% so với số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ); số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 67 đồng chí, bằng 1,12% (tăng 0,17% so với năm 2022); số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 15 đồng chí, bằng 0,25% (giảm 0,16% so với năm 2022)

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế cần quan tâm: Một vài báo cáo kiểm điểm của tập thể chưa đề cập sâu đến hạn chế khuyết điểm qua công tác kiểm tra, giám sát; nội dung bản kiểm điểm của cá nhân chưa xác định rõ trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Việc đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một vài chi bộ chưa đảm bảo theo 03 nhóm (đảng viên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đảng viên là quản lý cấp phòng và tương đương; đảng viên không giữ chức vụ); có đảng ủy cơ sở xếp loại chi bộ trực thuộc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tỷ lệ vượt 20% quy định.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị.

Nhìn chung, qua việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 có nhiều nét nổi bật hơn về hình thức, nội dung, chất lượng so với năm 2022. Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong năm 2024 các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

(1) Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục tốt những mặt hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2023. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phân công công tác cho đảng viên; xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chú trọng đối tượng trong học sinh, sinh viên, công nhân trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc Khmer.

(2) Triển khai, quán triệt trong đảng viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ, đảng bộ cơ sở theo quy định của Ban Bí thư ở từng loại hình tổ chức đảng; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy đúng với quy định, sát với tình hình tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(3) Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng thực hiện mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt” theo Kế hoạch số 125-KH/ĐUK, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Quan tâm sâu sát đối với công tác xây dựng Đảng; thực hiện đúng quy định về nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

(4) Nghiên cứu kỹ các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân để chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp, kịp thời lãnh đạo đảng viên, các đoàn thể trực thuộc thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch số 130-KH/ĐUK, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

(5) Chủ động xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát, sát với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ; trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian, thẩm quyền, quy định và đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

(6) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo để đạt chỉ tiêu hàng năm có trên 90% tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

                                                                                                                 Nguyễn Hữu Nghĩa- UVBCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 1 074
  • Tất cả: 751080