Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần thứ mười lăm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 06 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023
Ngày 04/7/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Lữ Công Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng chủ trì Hội nghị. 

 

Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; chỉ đạo hoàn thành việc học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tài liệu thông tin nội bộ về tình hình xung đột Nga - Ucraina; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước…, kết quả được 960 cuộc, có 24.632 lượt đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 99,30%. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối tích cực tham gia thực hiện các chỉ thị, nghị quyết.

Tổ chức phát động cán bộ, đảng viên tham gia Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”, đã tiếp nhận được 1.641 bài dự thi của 65/75 chi bộ, đảng bộ cơ sở (trừ 06 tổ chức cơ sở đảng cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy).

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” được 141 cuộc, có 6.270/6.294 cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 99,61%. Qua học tập, có 6.055/6.055 cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động và 1.125 đoàn viên, hội viên đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, đạt 100%. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, có 81/81 tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện 267 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (101 mô hình mới).

Thành lập 01 chi bộ cơ sở doanh nghiệp tư nhân (Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận) trực thuộc Đảng ủy Khối với tổng số 07 đảng viên. Chuyển giao 04 tổ chức cơ sở đảng (với 245 đảng viên) Ngân hàng Thương mại Nhà nước về trực thuộc Đảng bộ toàn ngành Ngân hàng Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư “về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước”.

Chỉ đạo hoàn thành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại 81/81 chi bộ, đảng bộ cơ sở, bảo đảm nội dung, thời gian theo quy định.

Quan tâm công tác quản lý, kết nạp đảng viên, đã tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp được 145/150 đảng viên (có 09 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân), đạt 96,66% so nghị quyết năm; rà soát, sàng lọc, cho 07 đảng viên xin ra khỏi Đảng; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50 năm cho 24 đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Quyết định chuyển 55 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; phát thẻ cho 69 đảng viên; cho xin ra khỏi đảng 09 đảng viên; xử lý 113 hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đi; tiếp nhận 87 hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đến; cập nhật thông tin của 307 đảng viên vào cơ sở dữ liệu). Hoàn thành việc cập nhật, bổ sung quá trình công tác, quan hệ gia đình 5.935 đảng viên vào hồ sơ đảng viên đối với 80/85 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tổ chức 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4, với tổng số 431 đồng chí dự (02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, có 181 đồng chí, 02 lớp đảng viên mới có 119 đồng chí, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4  có 131 đồng chí dự).

Thành lập 10 đoàn kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (có 06 đoàn đã hoàn thành, 04 đoàn đang thực hiện); chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ và ủy ban kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình. Kết quả, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 83 tổ chức đảng và 117 đảng viên (có 41 cấp ủy viên); giám sát 32 tổ chức đảng và 92 đảng viên (có 08 cấp ủy viên). Thi hành kỷ luật 06 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 05, cảnh cáo 01.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 06 cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc cần tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kế hoạch 62-KH/ĐUK, ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá kết quả thực hiện báo cáo về cấp trên theo quy định. Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 (cấp cơ sở trong tháng 8, cấp Đảng bộ Khối trong 9 và tham gia Hội thi cấp tỉnh trong tháng 11/2023). Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện, tổ chức tốt Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam lần thứ XV, năm 2023 tại tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục tổ chức hội nghị giao ban bí thư chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hàng quý theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt chuyên đề đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng quý. Thực hiện tốt công tác quản lý, nghiệp vụ đảng viên, phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng theo quy định. Tiếp tục vận động thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đưa cấp ủy viên, đảng viên ra kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước quần chúng theo Quy định số 1733-QĐ/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo. Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phong trào, hoạt động theo kế hoạch đề ra; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước… Nâng cao chất lượng sinh hoạt các đoàn thể; bồi dưỡng, phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp cơ sở tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình, phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

Tin, ảnh: Đào Đức

 

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 5 438
  • Tất cả: 721555