Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng ngày 06/12, Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là thứ 3 và cũng lớp cuối cùng trong năm 2023 mà Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức.

Đồng chí Lữ Công Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lữ Công Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh cho biết : Đây là lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên cập nhật những vấn đề về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác, một số vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hiện nay. Qua đó, giúp học viên nâng cao trình độ, nhận thức về chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Theo chương trình học, 76 học viên là cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian 05 bồi dưỡng các học viên được tiếp thu 09 chuyên đề. Trong đó có chuyên đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn; Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần hội nghị Trung ương 4, (khóa XIII) của Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Khơi dậy phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; Chuyển đổi số hiện nay, nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần quan tâm thực hiện để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới; Tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Cục diện thế giới hiện nay, chính sách đối ngoại và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Một số vấn đề đổi mới trong công tác Dân vận - Mặt trận của hệ thống chính trị ở Trà Vinh.

                                                         Thực hiện: Ngọc Hồng

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 5 491
  • Tất cả: 721608