Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm

Chiều ngày 02/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Đảng ủy Khối lần thứ 17, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2023, xây dựng Nghị quyết năm 2024 và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2023.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lữ Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 09/10 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và 04 nhiệm vụ tập trung có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật, tập trung kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên. Cấp ủy cơ sở có quan tâm chỉ đạo đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, có 93,82% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố năm 2023; hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023... Tiếp tục chỉ đạo triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với XDNTM, đô thị văn minh; vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho hộ nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, với tổng số tiền trên 80,7 tỷ đồng.

Tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023, có 81/81 chi bộ, đảng bộ đăng ký 269 mô hình tập thể và cá nhân. Chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định, văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được 56 cuộc, có 5.990/6.046 đảng viên dự, đạt 99,07%. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới có 165 đồng chí tham dự.

Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” được 141 cuộc, có 6.270/6.294 cán bộ, đảng viên, đạt 99,61%. Có 81/81 chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đăng ký thực hiện 267 mô hình học tập và làm theo Bác.

Thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 3286-QĐ/TU, ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình "chi bộ bốn tốt”, "đảng bộ bốn tốt”. Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức vận hành phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên, đã kết nạp 209/150 đảng viên, đạt 139,33% so nghị quyết, nâng tổng số toàn đảng bộ hiện có 6.102 đảng viên. Thành lập mới 02 chi bộ cơ sở, tổng số hiện có 83 tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triết thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo toàn ngành thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể hóa và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, có kiểm tra, giám sát kịp thời. Khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám đề nghị: các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nghị quyết của cấp ủy năm 2023 để có biện pháp tập trung thực hiện hoàn thành trong năm 2024. Hành động quyết liệt, quyết tâm về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị.

Thường xuyên làm tốt công tác nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Tăng cường đấu tranh, phản bác, ngăn chặn những thông tin xấu độc. Đề cao vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất tại cơ sở và trong toàn đảng bộ. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Triển khai có hiệu quả xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt” và “đảng bộ 4 tốt”…

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa VIII.

Theo đó, 22 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 06 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

 

Triển khai Nghị quyết năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm:

(1) Có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

(2) Phấn đấu có 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

(3) Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(4) Phấn đấu 99% đảng viên, 90% đoàn viên, hội viên và người lao động được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(5) Mỗi tổ chức cơ sở Đảng xây dựng mới hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên xây dựng kế hoạch học tập làm theo Bác phù hợp nhiệm vụ, vị trí công tác của mỗi cá nhân.

(6) Có 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại “Hoàn thành nhiệm
vụ”, trong đó, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

(7) Có trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

(8) Kết nạp từ 140 - 150 đảng viên mới, trong đó, phấn đấu kết nạp từ 03 - 05 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

(9) Có 100% tổ chức đoàn thể cơ sở đạt “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó, có trên 90% đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; đoàn thể cấp trên cơ sở đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

(10) Phấn đấu 80% trở lên tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mỗi tổ chức cơ sở Đảng có ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo”.

Nguồn: Báo Trà Vinh


VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 201
  • Trong tuần: 5 452
  • Tất cả: 721569