ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ - THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM NHẬN DIỆN BIỂU HIỆN SUY THOÁI MỚI PHÁT SINH THEO PHIẾU Ở CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Ngay sau khi kết luận của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (viết tắc là Đảng ủy Khối) ban hành các mẫu phiếu nhận diện biểu hiện suy thoái phát sinh. Ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 214 -CV/ĐUK chọn 29 chi bộ (07 chi bộ cơ sở và 22 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở),  Đảng bộ Trường Chính trị có 01 chi bộ (Khoa Xây dựng Đảng) được chọn làm thí điểm triển khai thực hiện rà soát, nhận diện biểu hiện suy thoái mới phát sinh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng.

Đảng ủy Trường Chính trị  xem đây là đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành 82 biểu hiện suy thoái và phổ biến, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, giúp các tập thể, cá nhân dễ nhận biết để tự rà soát, đối chiếu, từ đó nhắc nhở, phê bình và điều chỉnh, sửa chữa khi có các biểu hiện suy thoá phát sinh, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để kéo dài, phát sinh thêm biểu hiện suy thoái mới. Nội dung của mẫu phiếu (mẫu phiếu từ 1 đến 3) đều xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, cách thức tự rà soát, tự nhận diện.

Trong quá trình thực hiện Công văn số 214 -CV/ĐUK, ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường Chính trị phân công 01 đồng chí đảng ủy viên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chi bộ Khoa Xây dựng Đảng  thực hiện tốt việc rà soát, nhận diện biểu hiện suy thoái phát sinh. Qua ba tháng (tháng 4, 5,6) thực hiện thí điểm mẫu phiếu nhận diện biểu hiện suy thoái theo Quy định 4842 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị, đã đem lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên (nhất là những đảng viên giữ chức vụ), giúp từng cá nhân tự soi lại mình, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Kết quả, chi bộ Khoa xây dựng Đảng được chọn làm thí điểm đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Tất cả đảng viên trong chi bộ đều cơ bản thống nhất việc thực hiện việc diện suy thoái bằng phiếu, xem đây là một trong những biện pháp tương đối tốt để thực hiện việc rà soát, nhận diện biểu mẫu suy thoái mới phát sinh của đảng viên trong chi bộ. Phương thức nhận diện tương đối dễ thực hiện và khá hiệu quả, trong quá trình thực hiện không có vấn đề gì bất cập. Qua đó, giúp từng đảng viên soi xét bản thân mình, thật thà nhận khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân và thành tâm sửa chữa khuyết điểm bằng những cam kết hành động cụ thể của bản thân mình. Tập thể chi ủy cũng đánh giá rất trung thực, khách quan những biểu hiện nhận diện suy thoái của từng đảng viên. Mỗi  đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Giữ gìn đạo đức cách mạng, mỗi đảng viên đều nâng cao ý thức phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân đang hàng ngày, hàng giờ chi phối mình.

Tuy nhiên, việc nhận diện biểu hiện suy thoái mới phát sinh bằng phiếu có những hạn chế nhất định:

Thứ nhất, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm của từng đảng viên qua tự pê bình và phê bình cuối năm 2021 chưa thật cụ thể (chưa xác định thời điểm khắc phục xong), có những  hạn chế, khuyết điểm của đảng viên cần có thời gian mới khắc phục xong, không một sớm một chiều là làm được (Ví dụ: chưa có hiến kế góp ý xây dựng chi bộ vững mạnh).

 Thứ hai, tự nhận diện suy thoái mới phát sinh theo Quy định số 4842 -QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (số đông đảng viên chưa nắm hết những nội dung trong Quy định số 4842 -QĐ/TU), vì vậy, chưa xác định được mức độ biểu hiện cụ thể nên khi tự nhận diện còn lúng túng.

 Để việc thực hiện nhận diện suy thoái bằng phiếu đạt kết quả cao trong thời gian tới cần:

Một là, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần sơ, tổng kết qua 03 tháng (4,5,6/2022) thực hiện thí điểm nhận diện thí điểm theo phiếu đối với 29 chi bộ.

Hai là, sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức (nhất là đạo đức cách mạng), lối sống không phải là những nội dung trừu tượng mà thông qua những việc cụ thể khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Việc giữ gìn nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng phải là của chính mỗi đảng viên.

Ba là, để phát hiện ngay được những đảng viên có biểu hiện phát sinh mới sẽ là rất khó, bởi vốn nó tự diễn ra trong đầu óc con người nhưng cũng không phải là không thể phát hiện được. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh với tất cả những biểu hiện, hành động suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống tức là sẽ ngăn chặn được những biểu hiện suy thoái phát sinh mới.

Bốn là, mỗi đảng viên phải nhận thức rõ mối liên quan mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau giữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của mình với  biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nhận diện suy thoái chính xác hơn, bởi không ai biết được hạn chế của mình bằng chính bản thân mình.

Năm là, vấn đề suy thoái và biểu hiện của suy thoái không ở đâu xa, nó đang nằm ngay trong các cơ quan, đơn vị, trong mỗi đảng viên, mỗi cán bộ chúng ta. Chính vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ lý tưởng cách mạng, kiên trì với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà rèn luyện, tu dưỡng đạo đức góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Ths. Trương Ngọc Phượng- Trưởng Khoa lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 1 177
  • Tất cả: 760313