Kết quả 03 năm triển khai, thực hiện chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/20219 của Ban Bí thư và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới

 

Đảng bộ tỉnh Trà Vinh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy([1]), 502 tổ chức cơ sở đảng (197 đảng bộ, 305 chi bộ cơ sở), có 2005 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và Đảng uỷ bộ phận, với tổng số 46.214 đảng viên([2]), chiếm tỷ lệ trên 4,57% so với dân số toàn tỉnh.

 

Lễ kết nạp đảng viên tại trường Đại học Trà Vinh. ảnh: Nguyễn Văn Gọn

Thực hiện Chỉ thị  số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”([3]), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 08/4/2019 “thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn([4]) thống nhất tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Qua 03 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28 -CT/TW của Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo triển khai, thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, nổ lực phấn đấu đề ra nhiều giải pháp thích hợp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

(1) Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, cấp uỷ cấp huyện và cấp uỷ cơ sở hàng năm xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên, lựa chọn những quần chúng ưu tú, …để bồi dưỡng làm cảm tình Đảng của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu tham gia Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đề nghị cáp uỷ có thẩm quyền xem xét, kết nạp vào Đảng đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời, rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi danh sách cảm tình Đảng những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kịp thời bổ sung người mới.

Qua  sơ kết 03 năm lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Cấp uỷ cơ sở đã lựa chọn quần chúng ưu tú từ công tác tạo nguồn để xem xét kết nạp vào Đảng ngày càng nâng lên về chất lượng, số lượng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ năm 2019 đến 4/2022, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã quyết định kết nạp được 3.826 đảng viên([5]). Trình độ đảng viên được kết nạp vào Đảng hàng năm cũng được nâng lên([6]), về chất lượng và số lượng đạt theo yêu cầu nghị quyết của chi bộ, đảng bộ đề ra.

(2) Về đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là Chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên hoặc thông qua các cuộc họp chi bộ, họp Tổ đảng; không ngừng khuyến khích nâng cao chất lượng tự học, tự rèn cho đảng viên qua việc học tập, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, dài hạn và học tập các nghị quyết của Đảng theo sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

Công tác nắm tình hình tư tưởng của đảng viên được thực hiện tốt, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng như ngăn ngừa đảng viên vi phạm được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng  gắn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã giúp cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn các biểu hiện phai nhạt về lý tưởng cách mạng; suy thoái đạo đức, lối sống để có biện pháp khắc phục, sửa chữa; phát hiện, phòng ngừa nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, Cấp uỷ các cấp thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ đảng với nhiều nội dung, hình thức phù hợp và nêu cao trách nhiệm của cấp ủy viên, bí thư cấp uỷ. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuối năm để đánh giá chất lượng đảng viên, từ đó hạn chế đảng viên sai phạm góp phần thực hiện tốt Chỉ thị  số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

(3) Về rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Các cấp ủy tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc rà soát, sàng lọc được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quy trình, công khai, minh bạch; những đảng viên được đưa vào sàng lọc là Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hoặc qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” hoặc vi phạm về đạo đức, lối sống; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước từ cảnh cáo trở lên nhưng chưa đến mức khai trừ; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và tổ chức đảng nơi sinh hoạt. Kết quả qua 3 năm triển khai, thực hiện các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát, sàng lọc và giáo dục, giúp đỡ 79 đảng viên sửa chữa, tiến bộ, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định xóa tên 573 đảng viên, cho xin ra khỏi Đảng 332 đảng viên (đa số bỏ sinh hoạt Đảng và làm việc cho các Doanh nghiệp nước ngoài, đi nước ngoài,…).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thời gian tới, cấp uỷ các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; rà soát, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo phù hp với tình hình thực tế của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hai là, đẩy mạnh, nâng cao nhận thức cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ấp, khóm, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng về việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer, học sinh – sinh viên, công nhân và người la động. Đảng viên được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng và kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Ba là, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bốn là, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo  quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cấp uỷ đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu; thường xuyên đổi mới, sáng tạo và chỉ đạo thí điểm một số mô hình hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ; tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng  và đảng viên hàng năm đúng thực chất; kịp thời khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo quy định.

Năm là, Ban Tổ chức cấp uỷ phối hợp với Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 28- CT/TW của Ban Bí thư, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và việc chấp hành, thực hiện nội dung cam kết, tu dưỡng, phấn đấu của cán bộ, đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa đảng viên vi phạm. Đồng thời thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết định kỳ theo quy định.

Nguyễn Văn Gọn-Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên([1]). Có 09 đảng bộ cấp huyện; 04 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

([2]). Có 6.034 đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt Đảng.

([3]). Gọi tắt là Chỉ thị  số 28-CT/TW của Ban Bí thư

([4]). Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 20/5/2021 về “Tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

([5]). Năm 2019 kết nạp 1.540 đảng viên; năm 2020 kết nạp 1.100 đảng viên; năm 2021 kết nạp 1.135 đảng viên; đầu năm 2022 kết nạp 157 đảng viên.

([6]). Đa số đều tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên và được đào tạo về chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

1 2 
VĂN BẢN MỚI 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 4,664
  • Tất cả: 526,410