Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW cùa Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị Số 10-CT/TW của Ban Bí thư Khóa (X)
Đảng bộ tỉnh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 519 tổ chức cơ sở đảng (196 đảng bộ, 323 chi bộ cơ sở) với 2.006 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng uỷ bộ phận, với tổng số 46.437 đảng viên chiếm tỷ lệ trên 4,60% so với dân số toàn tỉnh, trong đó: Nữ 14.732, Khmer 8.013, Hoa 170, (trong này đảng viên là Đoàn thanh niên 8.975, đảng viên ngành Giáo dục 9.672, ngành Y tế 1.939, lĩnh vực Học sinh, sinh viên 232). Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng chiếm 14,99% đảng viên toàn Đảng bộ.

Thực hiện Kết luận số 18-KH/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện. Qua đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chấp hành, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt ngày được nâng lên; nội dung, hình thức sinh hoạt được cải tiến phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khóm, ấp; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, phát biểu ý kiến đạt cao hơn so với trước. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2021 diễn biến phức tạp, một số đảng bộ chỉ đạo tổ chức sinh hoạt đảng bằng hình thức trực tuyến, chia tổ sinh hoạt lệ chi bộ đảm bảo công tác phòng, chống dịch và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ (Đảng bộ huyện ủy Cầu Ngang, Trà Cú và Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở những nơi có đông đảng viên chia thành nhiều tổ đảng nên đã chọn 03 điểm chỉ đạo thí điểm mô hình sinh hoạt tổ Đảng thay cho sinh hoạt chi bộ: (1) Chi bộ Khóm 8 trực thuộc Đảng bộ Phường 7, TP Trà Vinh (Đảng bộ TP Trà Vinh); (2) Chi bộ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp); (3) Chi bộ ấp Tân Hạnh trực thuộc Đảng bộ xã Đại Phúc (Đảng bộ Huyện Càng Long) bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, cấp uỷ cấp huyện và cấp cơ sở có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị như: (1) Đảng bộ huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị giao ban bí thư chi bộ ấp, khóm mỗi quý 01 lần và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo nhân rộng ra các huyện trong tỉnh; (2) Đảng bộ huyện uỷ Trà Cú chỉ đạo tổ chức Hội nghị tọa đàm và chọn Chi bộ ấp Chợ Dưới (xã Phước Hưng) làm điểm chỉ đạo thực hiện nhân rộng ra toàn huyện; (3) Đảng bộ thành phố Trà Vinh tổ chức Hội thảo chuyên đề  về “Giải pháp nâng cao chấ lượng sinh hoạt chi bộ khóm, ấp”; (4) Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và tổ chức Hội nghị giao ban bí thư chi bộ hàng quý chia thành 03 khối (cơ quan, sự nghiệp, doanh nghiệp); (5) Đảng uỷ quân sự tỉnh phối hợp với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ thực hiện nhiệm vụ công tác xây dụng Đảng.

Để phát huy những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp uỷ, tổ chức đảng nghiên cứu, thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 18 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 27/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; bám sát nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng thời đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ.

2. Đổi mới phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ của đồng chí chủ trì cuộc họp chi bộ. Thực hiện chặt chẽ việc lấy phiếu khảo sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng quý và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng năm theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Qua đó, lựa chọn, bố trí đồng chí bí thư, chi ủy viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy, bảo đảm đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. 

4. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đưa nội dung tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm gắn với kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng và cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, xem đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

5. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số chuyên đề để tổ chức sinh hoạt nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ chỉ đạo duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo và mô hình Hội nghị giao ban giữa Thường trực huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp với Bí thư các chi bộ trực thuộc để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

6. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận 18 của Ban Bí thư. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp thực hiện tốt Quy định 784 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm, cơ quan, đơn vị phụ trách và kịp thời báo cáo kết quả tham dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Bài viết:

                                                                                                                                                                                               Bài viết: Th.s Nguyễn Văn Gọn-Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên

1 2 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 5 373
  • Tất cả: 721490