Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
         Năm 2023 tỉnh Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, năm triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và năm đánh giá thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ VIII. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lĩnh vực tuyên giáo của Đảng. Đội ngũ cán bộ chuyên trách tuyên giáo luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; khơi dậy khí thế sôi nổi, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

         Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hàng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp và sâu sắc đến tư tưởng chính trị và mọi mặt đời sống tinh thần của xã hội, làm cho công tác tư tưởng của Đảng và nhiều lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo đứng trước nhiều vấn đề khó khăn, thử thách, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, cụ thể đó là:

        Trước hết, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nâng cao cảnh giác cách mạng và đấu tranh chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định và các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; học tập Chuyên đề năm 2023 của tỉnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”; nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 và đặc biệt báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của tỉnh. Kết quả trong năm các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức được 1.462 cuộc, có 42.128 lượt đồng chí dự, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 99,6%. Điểm nổi bật trong này là các lần triển khai học tập, quán triệt đã có 04 cuộc hội nghị kết nối tại 44 điểm cầu của cấp ủy cơ sở trực tuyến từ điểm cầu của Trung ương, của tỉnh để cán bộ, đảng viên cơ sở được mở rộng, nâng cao kiến thức tiếp thu.

        Công tác tuyên truyền miệng được quan tâm, kịp thời phổ biến thông tin, tư liệu về các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền nội bộ tình hình Nga - Ukraina, tuyên truyền về biển đảo, ngày sinh các lãnh đạo tiền bối, cách mạng Đảng qua các thời kỳ… kết quả tuyên truyền được 3.265 cuộc, có 64.260 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động dự (tỷ lệ đảng viên đạt trên 99%, đoàn viên, hội viên và người lao động đạt trên 95%).

        Phát động Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”, Ban Tuyên giáo tiếp nhận tổng số 1.650/1.277 bài dự thi (vượt 373 bài). Kết quả đạt 12 giải cá nhân và Đảng bộ Khối đạt giải nhất tập thể; Cuộc thi trắc nghiệm trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử "Một số kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025" được 5.033/6.110 đảng viên dự thi, số lượng bài tham gia trả lời câu hỏi đạt tỷ lệ đúng trên 86% số lượng bài dự thi.

        Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu duy trì tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên, thông qua các hội nghị báo cáo viên hằng tháng của Trung ương, của tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền miệng, thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo kịp thời và có chất lượng; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho 165 đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký nhằm nâng cao công tác nắm bắt dư luận xã hội và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cũng được quan tâm kịp thời, đạt nhiều kết quả, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhận thức đúng tình hình, đề cao cảnh giác cách mạng, tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

        Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối kịp thời đăng tải những định hướng tư tưởng, truyên truyền, phổ biến các sự kiện ý nghĩa lịch sử của đất nước, của dân tộc, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, trong năm qua đã đăng 145 tin, bài cộng tác, đăng tải 58 văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã thu hút 146.205 lượt người truy cập, nâng tổng số người theo dõi trên 500 ngàn lượt truy cập.

anh tin bai

Báo cáo viên lớp kiến thức Quốc phòng và An ninh dành cho đối tượng 4 năm 2023

     Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị:  Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch mở các lớp học tập, bồi dưỡng năm 2023. Từ đầu năm  đến nay đã mở được 11 lớp học tập, bồi dưỡng kiến thức cho 944 đồng chí tham gia (trong đó có 03 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; 04 Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng Kết nạp đảng; 01 Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4; 02 Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở đối tượng 5; 01 Lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới), chất lượng đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

anh tin bai

Các học viên tham gia lớp Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng Kết nạp đảng năm 2023

        Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Khối xác định nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo trong toàn nhiệm kỳ là: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, cùng toàn Đảng xây dựng Đảng về văn hóa. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là:

        Một là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh.

        Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

        Ba là, Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh""""  . Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

        Bốn là, Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhất là những vấn đề gắn với xử lý tình huống phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, trong đó đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

        Năm là, Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật. Chú trọng nắm bắt tình hình trên mạng xã hội, kịp thời xử lý, ngăn chặn các thông tin xấu độc.

       Sáu là, Kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, thành viên Ban chỉ đạo và đội ngũ cộng tác viên, nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng hoạt động hiệu quả, kịp thời truyền tải các thông tin, tài liệu sinh hoạt chi bộ trên các hệ thống truyền thông thông tin của Ban Tuyên giáo và Trang thông tin điển tử để đội ngũ báo cáo viên, công tác viên khai thác sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền miệng.    

                        Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

1 2 3 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 5 501
  • Tất cả: 721618