Định hướng một số nội dung công tác tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 11/2021

    Tài liệu cung cấp phục vụ trong sinh hoạt lệ chi bộ tháng 11/2021. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng một số nội dung gửi các đồng chí nghiên cứu tập trung tuyên truyền như sau:

    I- Về triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Căn cứ tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (NXB chính trị quốc gia sự thật-2021) ban hành. (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chuyển Công văn nhận tài liệu qua hệ thống I-Office)

    Đề nghị các cấp ủy cần tập trung quán triệt sâu vào các vấn đề sau:

    1. Tiếp tục quán triệt nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    2. Quán triệt nội dung chuyên đề (gồm hai phần)

    + Phần thứ nhất: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Yêu cầu quán triệt, làm rõ: (1) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (2) Ra sức học tập, nổ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    + Phần thứ hai: Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

    Yêu cầu quán triệt, làm rõ: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

* Lưu ý: Tùy vào điều kiện thực tế tại đơn vị, cấp ủy sắp xếp thời gian triển khai quán triệt các nội dung trên, nhưng phải hoàn thành trong tháng 12/2021.

    II- Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

    Thứ nhất “Ngoại giao vắc-xin”, thứ hai là kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các mối quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia; Việt Nam – Nhật Bàn; Việt Nam – Indonexia, Philippin,… (nội dung được đăng trên Thông tin tư tưởng tháng 11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh)

    III- Tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm:

    1- Tuyên truyền kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2021)

    Tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

    2. Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2021)

    Nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

    3. Tuyên truyền kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021)

Tuyên truyền, nhằm tôn vinh sự nghiệp cao quý của các thầy cô, đồng thời thể hiện sự tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vai trò của người thầy và ơn sâu nghĩa nặng đối với thầy cô đã được dành riêng một vị trí xứng đáng trong trái tim của người học trò. Mối quan hệ thầy trò đã có từ mấy nghìn năm nay, có thể kể từ thời đại Hùng Vương dựng nước.  

    IV- Triển khai quán triệt một số văn bản chỉ đạo

    1. Những điểm mới trong Quy định số 24-Qđ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng.

    Yêu cầu tập trung bám sát 03 nhiệm vụ: (1) Về nguyên tắc xây dựng Quy định 24, (2) Về bộ cục, nội dung và hình thức trình bày, (3) Một số nội dung bổ sung, sửa đổi

    2. Một số nội dung mới trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

    Yêu cầu tập trung 03 nội dung: (1) Về nguyên tắc xây dựng Hướng dẫn mới, (2) Về bộ cục và hình thức trình bày, (3) Về một số nội dung sửa đổi, bổ sung.

    3. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. (thay cho Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/20211)

    Yêu cầu cần phân tích, làm rõ thêm nội dung những điểm mới được bổ sung trong Quy định số 37-QĐ/TW.

    4. Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chinh phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

    Quyết định gồm 08 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.

    5. Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, tổ chức đảng giai đoạn 2021-2025.

    6. Công văn số 260-CV/TU, ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

    * Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế và thời gian tổ chức cuộc họp, đề nghị các đồng chí nghiên cứu thêm những nội dung trong quyển thông tin tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến thêm về những thông tin tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP

VĂN BẢN MỚI 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 4,912
  • Tất cả: 523,093