Một số giải pháp nhắm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ lớp học trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị

Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nền tảng của Đảng; là nơi tổ chức quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên, là cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc và được quyết định bởi sự vững mạnh của chi bộ. Chủ tịch Hồ chí Minh chỉ rõ “để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”, “chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Thực tiễn cho thấy, sinh hoạt chi bộ là một khâu rất quan trọng trong hoạt động của chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đóng vai trò quyết định chất lượng của chi bộ. Với tư cách là tế bào tổ chức của Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ thể hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chính vì vậy, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức đảng từ Trung ương cho đến cơ sở.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ hiện tại có 06 chi bộ trực thuộc, trong đó có 03 chi bộ trực thuộc khung trường (Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng; Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở - Nhà nước và pháp luật; Chi bộ Phòng Hành chính và Đào tạo), với tổng số 41 đảng viên và 02 chi bộ sinh hoạt tạm thời ở 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khoá 46 và 48, với tổng số 98 đảng viên. Trong thời gian qua, thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc không ngừng cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, khơi dậy được tính tích cực, chủ động và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, không ngừng nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trường nói chung, của từng chi bộ trực thuộc nói riêng.

Nhìn chung,  chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường có nhiều chuyển biến tích cực (nhất là các chi bộ trực thuộc khung trường): sinh hoạt chi bộ nề nếp hơn; trao đổi nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm những nội dung lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, cơ quan và đoàn thể nhân dân vững mạnh. Tuy nhiên, qua theo dõi nắm tình hình và qua báo cáo của các đồng chí đảng uỷ viên được phân công tham dự sinh hoạt lệ ở các chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, trực thuộc Đảng uỷ trường cho thấy, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ này cũng còn những hạn chế nhất định (mặc dù trong thời gian qua, Đảng uỷ đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chi bộ này, đặc biệt là phân công đồng chí chủ nhiệm lớp trực tiếp làm bí thư chi bộ lớp), đó là: nội dung sinh hoạt từng lúc chưa phản ánh đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ; dự thảo báo cáo chưa đánh giá cụ thể kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, học tập và rèn luyện,v.v…

Thực trạng trên đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với việc học tập và rèn luyện của đảng viên. Điều đó đòi hỏi, Đảng ủy, chi ủy các chi bộ lớp cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của đảng viên, trước hết là chi uỷ, bí thư các chi bộ về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ.

 Chất lượng sinh hoạt lệ ở các chi bộ lớp phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của đảng viên, trước hết là chi uỷ, bí thư các chi bộ. Nhận thức đúng về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng giúp mỗi đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt lệ chi bộ. Thực tiễn cho thấy, nơi nào, đảng viên, trước hết là chi uỷ, bí thư chi bộ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, nơi đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được nâng cao, chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Vì vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ lớp, trực thuộc Đảng uỷ Trường Chính trị, chi uỷ, bí thư các chi bộ lớp phải quán triệt và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, nhằm giúp đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia sinh hoạt lệ hàng tháng và có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, giúp chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nói chung, nhiệm vụ học tập và rèn luyện của đảng viên nói riêng.

Hai là, xác định nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ

Nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung đơn điệu hoặc chung chung, không sát với nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ thì sinh hoạt chi bộ không thể có chất lượng. Hạn chế khá phổ biến làm cho một số buổi sinh hoạt lệ ở các chi bộ lớp thiếu sôi động, không thu hút được sự tham gia tích cực của đảng viên là do chi uỷ xác định nội dung sinh hoạt thiếu cụ thể, thiết thực, không gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Vì vậy, một trong những yếu tố quan trong hàng đầu quyết định đến chất lượng sinh hoạt của các chi bộ lớp là xác định đúng nội dung sinh hoạt, cần bám sát vào nội dung trọng tâm là nhiệm vụ học tập, rèn luyện, việc chấp hành nội quy, quy chế học tập của học viên, đồng thời cần xác định đúng nội dung sinh hoạt, lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp có tác động rất lớn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, hình thức phù hợp với nội dung sẽ làm cho sinh hoạt chi bộ hấp dẫn, sinh động và hiệu quả, kích thích được sự tham gia tích cực của đảng viên, từ đó phát huy được trí tuệ của tập thể, giúp chi bộ đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có tính khả thi và hiệu quả. Ngược lại, nội dung sinh hoạt khô khan, hình thức thiếu linh hoạt, làm cho buổi sinh hoạt trở nên sơ cứng, tẻ nhạt, chất lượng thấp.

Ba là, nâng cao năng lực điều hành sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ

Năng lực điều hành sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ là một trong những yếu tố rất quan trọng có tính quyết định đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo cho các cuộc sinh hoạt lệ của chi bộ diễn ra theo đúng nội dung, chương trình đã định, đồng thời thu hút được sự tham gia tích cực của đảng viên trong việc thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch, tự phê bình, phê bình và ban hành nghị quyết của chi bộ, làm cho các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ là sản phẩm của trí tuệ tập thể, sẽ có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, chi ủy, bí thư chi bộ các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung phải thường xuyên học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực công tác nói chung, năng lực điều hành sinh hoạt chi bộ nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ địa phương.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, chú trọng thực hiện đúng chế độ sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy trình, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” .

Năm là, tiếp tục phân công đảng uỷ viên dự sinh hoạt ở các chi bộ lớp theo Quy định 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đảng uỷ trường cần tiếp tục duy trì chế độ phân công đảng uỷ viên tham dự sinh hoạt lệ ở các chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung theo Quy định 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhằm chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ tổ chức sinh hoạt lệ đúng quy định, có chất lượng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức sinh hoạt lệ để kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa chữa, giúp các chi bộ không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ học tập và rèn luyện./.

Phạm Quốc Việt - Đảng ủy Trường Chính trị

VĂN BẢN MỚI 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 272
  • Trong tuần: 4,674
  • Tất cả: 526,420