Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Trà Vinh

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều nay (02/11), đoàn kiểm tra số 5 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh để triển khai kế hoạch và quyết định thành lập đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và lãnh đạo 02 đơn vị trong kế hoạch kiểm tra (Thành ủy thành phố Trà Vinh và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra thông qua kế hoạch kiểm tra và quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về vấn đề dân tộc - tôn giáo tại buổi làm việc.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; nhất là Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị; xem xét kết nạp vào Đảng đối với quần chúng có vấn đề chính trị; việc bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; công tác quản lý hồ sơ, tài liệu về bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

Tình hình đoàn kết nội bộ tại các cấp ủy, tổ chức Đảng; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; công tác quản lý hoạt động đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; công tác quản lý hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tập hợp, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tại cấp ủy, tổ chức đảng; công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả tự kiểm tra của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ. Qua triển khai, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nói chung đều có nhận thức sâu sắc về quan điểm đổi mới của Đảng, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộtrong tình hình hiện nay, nâng cao ý thức bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cách mạng; thực hiện tốt bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, bố trí, sử dụng phù hợp yêu cầu khách quan, thực tiễn đảm bảo đúng theo các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. Kịp thời thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ đúng quy trình, xem xét, kết luận đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo về công tác phát hiện,

ngăn chặn những thông tin xấu, độc, phát tán trên internet và các trang mạng xã hội.

Những trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị vi phạm quy định Bộ Chính trị, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, được xem xét bố trí sử dụng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; cán bộ có vấn đề về lịch sử chính trị vi phạm quy định trước đây, nay được xem xét bố trí phù hợp theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, bảo đảm tính khách quan, tỏ rõ sự phấn khởi, niềm tin vào chủ trương đối mới của Đảng, phát huy tích cực năng lực công tác, phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, thể hiện trách nhiệm với công việc cao hơn.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác kiểm tra, giám sát việc các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. Trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp ủy luôn bám vào quan điểm, nguyên tắc của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; công tác thẩm tra xác minh lý lịch, thẩm định, kết luận chính trị của cán bộ, đảng viên thực hiện theo quy trình, hướng dẫn của Trung ương, hồ sơ khai thác, lưu trữ ngăn nắp, bảo quản đúng theo chế độ mật, các trường hợp có vấn đề chính trị hiện nay khi phát hiện được xem xét thận trọng, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: công tác kiểm tra là hoạt động thường xuyên, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh Trà Vinh được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả khá toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương.

Đồng chí Ngô Chí Cường tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh trong thời gian qua, trong đó có vấn đề về dân tộc - tôn giáo…

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, những đơn vị được kiểm tra theo kế hoạch chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Trung ương, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, qua đó phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, khắc phục những vấn đề còn chế để thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tốt hơn trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Trà Vinh

https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/trien-khai-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-tai-tra-vinh-32787.html

VĂN BẢN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 1 169
  • Tất cả: 760305